VALMENTAJAT/OHJAAJAT/SEURATOIMIJAT
09.12.2023


Tuomo Mäntylä AU Alavuden Urheilijat
Hannu Putula AU Alavuden Urheilijat
Jouni Ilomäki EsU Espoon Urheilijat
Jukka Saari HI Heinolan Isku
Mikko Hämäläinen HPM Helsingin Paini-Miehet
Eero Kinnunen HPM Helsingin Paini-Miehet
Kirsi Kuitunen HPM Helsingin Paini-Miehet
Henri Leino HPM Helsingin Paini-Miehet
Ville Meriläinen HPM Helsingin Paini-Miehet
Hanna Mykkänen HPM Helsingin Paini-Miehet
Johannes Pernaa HPM Helsingin Paini-Miehet
Hannu Rantala HPM Helsingin Paini-Miehet
Aidar Rouichi HPM Helsingin Paini-Miehet
Marko Soininen HPM Helsingin Paini-Miehet
Jyri Hämäläinen HWJ Harjun Woima Jyväskylä
Mattias Poutanen HWJ Harjun Woima Jyväskylä
Mika Rantonen HWJ Harjun Woima Jyväskylä
Antti Erkkilä HaHe Haukiputaan Heitto
Heikki Suhonen HaHe Haukiputaan Heitto
Jonne Ukkola HaHe Haukiputaan Heitto
Mikko Helenius Haka Helsingin Haka
Olli Hyvönen Haka Helsingin Haka
Jami Järvinen Haka Helsingin Haka
Mika Järvinen Haka Helsingin Haka
Janne Koivula Haka Helsingin Haka
Oula Magga HeTa Helsingin Tarmo
Ilpo Seppälä HeTa Helsingin Tarmo
Joni Haapalainen HyPk Hyvinkään Painiklubi
Mikko Kämäräinen HyPk Hyvinkään Painiklubi
Petteri Syväterä JPI Janakkalan Paini-Ilves
Mika Puttonen JyPÄ Jyvässeudun Paini-Ässät
Jari Rantala JyPÄ Jyvässeudun Paini-Ässät
Jarmo Hyytiäinen JäVo Järvenpään Voimailijat
Jukka Hyytiäinen JäVo Järvenpään Voimailijat
Antti Kangasniemi JäVo Järvenpään Voimailijat
Timo Lehtola KKV Kuopion Kisa-Veikot
Esa Saariaho KKV Kuopion Kisa-Veikot
Teemu Saastamoinen KKV Kuopion Kisa-Veikot
Pentti Eerola KPM Kotkan Painimiehet
Miska Günther KPM Kotkan Painimiehet
Toni Halme KPM Kotkan Painimiehet
Sami Halonen KPM Kotkan Painimiehet
Jouko Kekkonen KPM Kotkan Painimiehet
Ari Klami KPM Kotkan Painimiehet
Toni Kröger KPM Kotkan Painimiehet
Kimmo Käki KPM Kotkan Painimiehet
Pasi Laakso KPM Kotkan Painimiehet
Evert Lappalainen KPM Kotkan Painimiehet
Juha Palmu KPM Kotkan Painimiehet
Timo Viuhko KPM Kotkan Painimiehet
Maria Väisänen KPM Kotkan Painimiehet
Jyri Laakso KarkU Karkkilan Urheilijat
Mika Turpeinen KarkU Karkkilan Urheilijat
Antti Törmänen KoKi Kokkolan Kipinä
Janne Viitanen KoKi Kokkolan Kipinä
Jani Nevalainen KoPa Kouvolan Painijat
Ville Niemi KoPa Kouvolan Painijat
Mika Honkaniemi Koovee Koovee
Jani Illikainen Koovee Koovee
Jarkko Kotilahti Koovee Koovee
Soslan Kusrati Koovee Koovee
Olli Pere Koovee Koovee
Riku Sydänheimo Koovee Koovee
Pertti Ukkola Koovee Koovee
Ville Lehtikangas KuKu Kuortaneen Kunto
Ville Pasanen KuKu Kuortaneen Kunto
Juha Virtanen KuKu Kuortaneen Kunto
Tiina Ylinen KuKu Kuortaneen Kunto
Janne Harjula LA Lahden Ahkera
Lasse Kivistö LA Lahden Ahkera
Serguei Kougappi LA Lahden Ahkera
Mikko Mälkönen LA Lahden Ahkera
Lotta Meripaasi LNM Limingan Niittomiehet
Päivi Meripaasi LNM Limingan Niittomiehet
Sini-Tuulia Raatikainen LNM Limingan Niittomiehet
Kalle Vanhala LNM Limingan Niittomiehet
Ville Vanhala LNM Limingan Niittomiehet
Janne Salmela LaLu Lapin Lukko
Jukka-Pekka Salmela LaLu Lapin Lukko
Teemu Siivola LaLu Lapin Lukko
Petra Olli LaVe Lappajärven Veikot
Jani Ala-Luhtala LaihLu Laihian Luja
Toni Kurunsaari LaihLu Laihian Luja
Michael Lyyski LaihLu Laihian Luja
Suvianne Lasanen LakePa Lakeuden Paini
Veli-Matti Aikio LapinV Lapin Veikot
Anu Autio LapinV Lapin Veikot
Marko Korpela LapinV Lapin Veikot
Mikko Kujala LapinV Lapin Veikot
Jarkko Luiro LapinV Lapin Veikot
Ariko Miettinen LapinV Lapin Veikot
Sini Niskala LapinV Lapin Veikot
Pekka Laakkonen LiTai Liperin Taimi
Lasse Turunen LiTai Liperin Taimi
Ilkka Lehikoinen LrTU Lappeenrannan Työväen Urh
Tapio Lattu MuRi Mukkulan Riento
Ville Lehmusvirta MuRi Mukkulan Riento
Pasi Mäki MuRi Mukkulan Riento
Tommi Nurminen MuRi Mukkulan Riento
Jari Yli-Savola MuRi Mukkulan Riento
Vesa Keränen MuVo Muhoksen Voitto
Mia Rasinkangas MuVo Muhoksen Voitto
Mira Rasinkangas MuVo Muhoksen Voitto
Rami Hietaniemi NJ Nurmon Jymy
Joona Huhtamäki NJ Nurmon Jymy
Markus Koivisto NJ Nurmon Jymy
Tino Orell NJ Nurmon Jymy
Anna Lampila NuVo Nummelan Voimailijat
Jyri-Jukka Lampila NuVo Nummelan Voimailijat
Janne Karjalainen OP Oulun Pyrintö
Heli Moliis OP Oulun Pyrintö
Nico Aaltonen PPM Porin Paini-Miehet
Marko Einola PPM Porin Paini-Miehet
Esa Ilkka PPM Porin Paini-Miehet
Jyrki Patoranta PPM Porin Paini-Miehet
Mikko Poutanen PPM Porin Paini-Miehet
Jussi Svensberg PPM Porin Paini-Miehet
Ville Wallin PPM Porin Paini-Miehet
Marianne Haukilahti PRDTRS Tampere Predators
Reza Safaei PRDTRS Tampere Predators
Jan Tarkkio PRDTRS Tampere Predators
Ilja Väisänen PRDTRS Tampere Predators
Jarmo Kauko PYRY Nokian Pyry
Risto Kauko PYRY Nokian Pyry
Juho-Tapio Niemi PYRY Nokian Pyry
Juha Pajunen PYRY Nokian Pyry
Pekka Ahtiainen PeTo Peräseinäjoen Toive
Jouni Ihaksi Pilke Pilkanmaan Pilke
Carita Stenberg Pilke Pilkanmaan Pilke
Riikka Heikkilä RV Rauman Voimailijat
Katja Helveranta RV Rauman Voimailijat
Jarmo Hirvelä RV Rauman Voimailijat
Juuso Liukko RV Rauman Voimailijat
Jan Nieminen RV Rauman Voimailijat
Mikko Peltonen RV Rauman Voimailijat
Jyri Raiskinmäki RV Rauman Voimailijat
Sami Rantakaulio RV Rauman Voimailijat
Iris Westman RV Rauman Voimailijat
Jenni Keränen RVM Raision Voimamiehet
Juha Leinonen RVM Raision Voimamiehet
Ville Manninen RVV Riihimäen Voima-Veljet
Merja Lintala SPL Suomen Painiliitto
Juha Tuuri SPM Seinäjoen Paini-Miehet
Heikki Kärhä SimVe Simpeleen Vesa
Markus Raatikainen SimVe Simpeleen Vesa
Kirsi Gröndahl-Yli-hannuksela TWM Turun Voimamiehet
Tomi Pelto-Lampola TWM Turun Voimamiehet
Marko Rusi TWM Turun Voimamiehet
Petri Salonen TWM Turun Voimamiehet
Mika Yli-Hannuksela TWM Turun Voimamiehet
Simone Granat TaPs Tampereen Painiseura
Linda Uschanoff TaPs Tampereen Painiseura
Pekka Lähteenmäki TaVo Tampereen Voimailijat
Ville Liisanantti ToPs Tornion Painiseura
Kimmo Pekkala ToPs Tornion Painiseura
Marja-Liisa Kuronen TuTo Turun Toverit
Sami Ala-Seppälä VVV Vaasan Voima-Veikot
Kaisa Keski-Korpela VVV Vaasan Voima-Veikot
Jaana Lintala VVV Vaasan Voima-Veikot
Toni Lintala VVV Vaasan Voima-Veikot
Johan Lundström VVV Vaasan Voima-Veikot
Serafia Mannila VVV Vaasan Voima-Veikot
Kati Söderlund VVV Vaasan Voima-Veikot
Stefan Söderlund VVV Vaasan Voima-Veikot
Petri Turtiainen VVV Vaasan Voima-Veikot
Ari Väliaho VVV Vaasan Voima-Veikot
Mikko Ylesmäki VaSa Vantaan Sampo
Harri Vallin VaaTo Vaasan Toverit
Pauli Takanen ViVo Vieskan Voima
Juha Tiri ViVo Vieskan Voima
Riku Hynninen VuVe Vuoksenniskan Vesa
Jarmo Söderholm WK Wrestling Kotka
Mikko Kytöharju YKV Ylistaron Kilpa-Veljet
Olavi Parvi YKV Ylistaron Kilpa-Veljet
Heikki Rintamäki YKV Ylistaron Kilpa-Veljet
Markus Heinonen YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
Jere Härkänen YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
Ville-Petteri Kainulainen YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
Hilkka Lahtinen-Ojala YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
Ilkka Lehmusvirta YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
Jouni Pursiainen YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä
     
Yhteensä (181)