XXXVI Herman Kare Tournament
Kouvola 9.-10.1.201
5

COMPETITION SHEETS /
OTTELUKAAVIOT

GR 59

GR 66

GR 71

GR 75

GR 80

GR 85

GR 98

GR 130