Tytöt 61 kg (OMA-Rakennus Oy)
1.k 1) Ida Mertsalmi HI - 2) Jutta Pohjola MuVo 0:3 pv 0-8
Lepo 3) Tara Vesala HeTa
2.k 3) Tara Vesala HeTa - 1) Ida Mertsalmi HI 0:5 sv 0-4 1.25
Lepo 2) Jutta Pohjola MuVo
3.k 2) Jutta Pohjola MuVo - 3) Tara Vesala HeTa 4:1 ypv 12-2 2.37
Lepo 1) Ida Mertsalmi HI